Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
Kwalifikacje: Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Asystent osoby niepełnosprawnej potrafi diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dąży do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych oraz komunikacyjnych), współuczestniczy w opracowaniu i współtworzy indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej udziela porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb psychospołecznych i biologicznych. Motywuje do podjęcia rehabilitacji, potrafi stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!