Asystent nauczyciela przedszkola

Prawo oświatowe nie zawiera katalogu obowiązków pomocy nauczyciela. Osoba pracująca na omawianym stanowisku w szczególności współpracuje z nauczycielem w zakresie zapewnienia opieki uczniom. Jej zakres obowiązków może być różny w poszczególnych szkołach, uzależniony od potrzeb zarówno dzieci, biorąc pod uwagę ich wiek, stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności, jak i wymaganego wsparcia dla nauczycieli, z uwagi na ich obciążenie obowiązkami pedagogicznymi. Czasem zakres obowiązków pomocy nauczyciela może być łączony z obowiązkami woźnego, w zależności od potrzeb konkretnej placówki, i polega na wspieraniu również pracowników niepedagogicznych.

Przykładowo do obowiązków pomocy nauczyciela mogą należeć:

 • wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć,
 • dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu,
 • dbanie o estetykę pomieszczeń i mienie szkoły,
 • opieka nad uczniami w czasie spacerów i wycieczek,
 • wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk),
 • dbanie o wygląd dzieci,
 • odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach,
 • dbałość o przestrzeganie w placówce zasad bhp,
 • pomoc woźnym w pracach porządkowych w okresie ferii szkolnych,
 • dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach.

Pomoc nauczyciela nie powinna zastępować pedagoga w zakresie udzielania informacji rodzicom o postępach lub trudnościach w nauce ich dzieci, nie może bowiem przejmować obowiązków nauczyciela. Czynności pomocy nauczyciela mają charakter techniczny i porządkowy.

Pomoc może być cennym pracownikiem, wspierającym nauczycieli w opiece nad uczniami, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie z samodzielnym wykonywaniem codziennych czynności. Ma to niewątpliwie wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci i organizację pracy, gdyż nauczyciel nie musi skupiać uwagi wyłącznie na dziecku lub dzieciach wymagających w danej chwili wsparcia i może dalej prowadzić zajęcia z uczniami. Pomoc nauczyciela powinna także przyczyniać się do utrzymywania ładu i porządku zarówno na zajęciach prowadzonych w szkole lub przedszkolu, jak i poza nimi oraz czuwać nad przestrzeganiem zasad bhp.

 1. Pomoc nauczyciela winny cechować:
 • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • troska o ład i porządek w przedszkolu,
 • dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego,
 • poszanowanie przełożonych,
 • uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycielek , rodziców i interesantów,
 • właściwa kultura życia codziennego
 1. Bezpośrednim przełożonym pomocy nauczyciela jest dyrektor przedszkola lub Jego społeczny zastępca.
 2. Pomoc nauczyciela obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie i miejscu określonym przez organizację pracy przedszkola.
 3. W czasie pracy pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora przedszkola lub osoby do tego upoważnionej.  Wszelkie wyjścia poza teren przedszkola winny być odnotowane w „Książce wyjść”.
 4. Pomoc nauczyciela ściśle współpracuje z nauczycielkami oddziału w zakresie opieki nad dziećmi , dbania o utrzymanie ładu , porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć  i innych pomieszczeniach przedszkola.
 5. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go  w sposób efektywny.
 6. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.
 7. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola , zleconych przez dyrektora przedszkola