Kurs pedagogiczny dla instruktorów

Kurs: Pedagogiczny instruktorów

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem  kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej. 

Absolwent kursu powinien umieć:

 • nauczać danego zawodu zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową kształcenia w danym zawodzie,

 • kształtować właściwe postawy wobec pracy i procesu oraz wytworów pracy,

 • formułować pytania i problemy kierowane do uczącego się w sposób jasny, logiczny i zrozumiały.

 • organizować i prowadzić praktyczne zajęcia zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakładzie pracy,

 • kształtować i rozwijać umiejętności oraz nawyki i sprawności zawodowe,

 • rozwijać i wzbogacać osobowość zawodową uczących się, motywując ich do samodzielnego zdobywania, uzupełniania oraz pogłębiania wiadomości,

 • ukazywać walory zawodu poprzez odwoływanie się np. do autorytetów w danym zawodzie, czy ukazywanie aspektów społecznych w danym zawodzie,

 • kształtować pożądane dla procesu pracy postawy, takie jak: pracowitość, systematyczność, dokładność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność,

 • kształtowanie kultury pracy,

 • posługiwać się podstawami wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i metodycznej oraz organizowania zajęć praktycznych,

 • wykorzystywać specjalistyczną dla danego zawodu wiedzę oraz posługiwać się normami, instrukcjami, dokumentacjami techniczno-technologicznymi, a także sprzętem (narzędziami, urządzeniami i maszynami), niezbędnymi przy prowadzeniu instruktaży i pokazu wykonywania czynności zawodowych,

 • pełnić nadzór w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych i kontrolować poprawność wykonywania czynności przez uczących się zawodu,

 • przeprowadzać instruktaż z zakresu bhp i p. poż. na danym stanowisku pracy, czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów bhp,

 • organizować stanowiska szkoleniowe we własnym warsztacie pracy,

 • wykorzystywać nowoczesne środki techniczne w pracy własnej i nauczaniu,

 • doskonalić własne umiejętności zawodowe oraz unowocześniać własny warsztat pracy.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej przez organizatora kształcenia przygotowują zadania egzaminacyjne, zatwierdzone przez przewodniczącego komisji zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków - specjalistów z zakresu metodyki pedagogiki i psychologii.

Kadra dydaktyczna prowadząca kursy pedagogiczne posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz legitymuje się długoletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Do kogo skierowane?

Warunki przyjęcia na kurs zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 RMEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz. U. Nr 244, poz. 1626:

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w  zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:

  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u