WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

/>Kwalifikacje: Z.3. Ochrona osób i mienia
Podstawa kształcenia: szkoła średnia
Nauka trwa 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Absolwent kursu w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji II stopnia, która zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 roku uprawnia go do pracy, na takich stanowiskach jak:

 • szef wewnętrznej służby ochrony
 • zastępca szefa wewnętrznej służby ochrony
 • kierownik ochrony fizycznej obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i nie podlegających obowiązkowej ochronie
 • kierownik zespołów ludzkich
 • kierownik zespołu obiektu
 • starszy obiektu
 • starszy zmiany
 • dowódca ochrony konwoju
 • dowódca konwoju
 • konwojent i inne (określone przez pracodawcę).


Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia należą:

 • zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej ochranianych osób
 • zapewnienie bezpieczeństwa obszarom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie
 • organizowanie i prowadzenie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń
 • analizowanie występujących zagrożeń chronionych osób i mienia
 • zapobieganie powstaniu szkody wynikającej z popełnianych przestępstw i wykroczeń na terenie chronionym
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony osób i mienia
 • ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania ich jednostce Policji
 • obsługiwanie urządzeń i systemów sygnalizujących stan zagrożenia chronionych osób i mienia oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających
 • zabezpieczanie techniczne budynków, pomieszczeń i pojazdów przeznaczonych do przechowywania lub transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych
 • obsługiwanie urządzeń i środków łączności
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia
 • współpraca z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną i strażami miejskimi.


Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • stosować wiedzę z zakresu przepisów prawa oraz ochrony osób i mienia
 • organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia
 • prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń
 • analizować stan zagrożeń chronionych obszarów, obiektów i urządzeń
 • kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje
 • prowadzić dokumentację wewnętrznych służb ochrony, uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
 • sporządzać plany ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
 • organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami samorządowymi
 • przestrzegać przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych pracowników ochrony
 • stosować obowiązujący tryb działania pracowników ochrony, wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów oraz przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów
 • stosować środki przymusu bezpośredniego oraz techniki samoobrony i interwencji
 • posługiwać się bronią palną
 • stosować metody i środki zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • zabezpieczać miejsca zdarzenia (przestępstwa)
 • organizować i nadzorować wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia
 • stosować zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
 • nadzorować i kontrolować podległych pracowników ochrony
 • sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego
 • prowadzić działalność gospodarczą.


 Zapraszamy do zdobycia zawodu!

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u